4. třída

Mgr. Věra Dubcová

 

téma: Národní divadlo
oblast: Jazyk a jazyková komunikace
datum: 06. 10. 2010
číslo: 01
anotace: Pracovní list pro žáka určený k individ. práci - četba, otázky k textu (zachycení podstatných informací), pravopis, výchova kulturního diváka. Rozsah 15-20 minut.
dokument ve formátu:    pdf    doc

 

téma: Podzim v poezii
oblast: Jazyk a jazyková komunikace
datum: 02. 11. 2010
číslo: 02
anotace: Příprava na hodinu liter. výchovy - lidová pranostika, hádanky, básničky o podzimu, základy techniky mluveného projevu, vyjádření prožitku, literární pojmy, tvořivá činnost s textem. 
dokument ve formátu:    pdf    doc

 

téma: Pohádka
oblast: Jazyk a jazyková komunikace
datum: 10. 11. 2010
číslo: 03
anotace: Příprava na závěrečnou hodinu tématu Pohádky -skupinová práce, test, čtená i hraná pohádka po rolích. Práci je potřeba rozdělit na 2 vyučovací hodiny.
dokument ve formátu:    pdf    doc

 

téma: Pravopis
oblast: Jazyk a jazyková komunikace
datum: 30. 11. 2010
číslo: 04
anotace: Příprava na kombinovanou hodinu mluvnice a čtení - pravopis vyjmenovaných slov, tiché čtení s otázkami a úkoly, práce na 1 hodinu.
dokument ve formátu:    pdf    doc

 

téma: Vánoce
oblast: Jazyk a jazyková komunikace
datum: 14. 12. 2010
číslo: 05
anotace: Příprava na hodinu - skládání obrázku, cvičení na postřeh, práce s básní - rým, přirovnání, synonyma, práce ve skupině.
dokument ve formátu:    pdf    doc

 

téma: Vnitřní bohatství člověka
oblast: Jazyk a jazyková komunikace
datum: 12. 01. 2011
číslo: 06
anotace: Hodina literární výchovy, kdy žáci poznávají i jiné než hmotné bohatství, učí se rozumět veršům a hledají pojmenování pocitů a prožitků.
dokument ve formátu:    pdf    doc

 

téma: Poznáváme stromy a keře
oblast: Jazyk a jazyková komunikace
datum: 26. 01. 2011
číslo: 07
anotace: Žáci se seznamují s naučným textem, všímají si jeho struktury, snaží se o porozumění a vybírají nejdůležitější informace.Pracují ve dvojicích 2 vyučovací hodiny.
dokument ve formátu:    pdf    doc

 

téma: Třídní knihovnička
oblast: Jazyk a jazyková komunikace
datum: 08. 02. 2011
číslo: 08
anotace: Žáci se seznamují se základními žánry leteratury pro děti. Zamýšlejí se nad tím, co pro ně kniha znamená a zkoušejí psát podvojný deník.
dokument ve formátu:    pdf    doc

 

téma: Příprava na besedu
oblast: Jazyk a jazyková komunikace
datum: 09. 02. 2011
číslo: 09
anotace: Připravujeme se na návštěvu Cyrila Podolského, besedujeme o filmové tvorbě pro děti a vysvětlujeme si odborné výrazy spojené s kinematografií.
dokument ve formátu:    pdf    doc

 

 

téma: Loutky
oblast: Jazyk a jazyková komunikace
datum: 15. 02. 2011
číslo: 10
anotace: Povídáme si o pohádkových postavách, loutkářství, divadle a zkoušíme nacvičit dramatizaci pohádky.
dokument ve formátu:    pdf    doc

 

téma: Co vyprávěl vítr bílé růži
oblast: Jazyk a jazyková komunikace
datum: 01. 03. 2011
číslo: 11
anotace: Četba pohádky s předvídáním obsahu, porovnání představy a skutečného textu, pokus vystihnout smysl pohádky.
dokument ve formátu:    pdf    doc

 

téma: Březen měsíc knihy a internetu
oblast: Jazyk a jazyková komunikace
datum: 02. 03. 2011
číslo: 12
anotace: Třídní anketa o čtenářství. Seznamujeme se s výrobou knížky a odbornými termíny v této oblasti. Co v knížkách najdeme,co nám četba přináší.
dokument ve formátu:    pdf    doc

 

téma: Jarní úklid
oblast: Jazyk a jazyková komunikace
datum: 08. 03. 2011
číslo: 13
anotace: Samostatná četba s reprodukcí obsahu a vytváření komiksu.
dokument ve formátu:    pdf    doc

 

téma: Pravěk I.
oblast: Člověk a jeho svět
datum: 16. 03. 2011
číslo: 14
anotace: Hodiny v návaznosti na učivo přírodovědy a vlastivědy. Žáci vyhledávají podstatné informace a dozvídají se o období nejstarších dějin. Pracují ve skupinách podle čtenářské úrovně.
dokument ve formátu:    pdf    doc

 

téma: Pravěk II.
oblast: Člověk a jeho svět
datum: 18. 03. 2011
číslo: 15
anotace: E. Štorch - Lovci mamutů: ukázky z knihy, srovnání vlastní představy s ilustracemi Z. Buriana
dokument ve formátu:    pdf    doc

 

téma: Světluška
oblast: Jazyk a jazyková komunikace
datum: 23. 03. 2011
číslo: 16
anotace: Četba ukázky z knihy I. Procházkové Pět minut před večeří, skupinová práce, kde se děti seznamují s nadací Světluška a dalšími souvisejícími pojmy.
dokument ve formátu:    pdf    doc

 

téma: Jaro
oblast: Jazyk a jazyková komunikace
datum: 29. 03. 2011
číslo: 17
anotace: Poznávání jarních květin, vyhledávání podstatných informací v textu, cvičení pozorného naslouchání, hra se slovy.
dokument ve formátu:    pdf    doc

 

téma: památky UNESCA
oblast: Člověk a jeho svět
datum: 05. 04. 2011
číslo: 18
anotace: Čtení pověstí, zeměpisné informace, práce s mapou ČR, rozvoj kulturního povědomí.
dokument ve formátu:    pdf    doc

 

téma: Hraní s mateřštinou
oblast: Jazyk a jazyková komunikace
datum: 12. 04. 2011
číslo: 19
anotace: Zajímavosti češtiny, psaná podoba slov - cvičení pozornosti.
dokument ve formátu:    pdf    doc
 

téma: Liberec a jeho okolí
oblast: Člověk a jeho svět
datum: 03. 05. 2011
číslo: 20
anotace: Představujeme památky a zajímavosti Liberce, učíme se vyhledávat podstatné informace v textu a prezentovat je.
dokument ve formátu:    pdf    doc

 

téma: Pověst z Liberecka
oblast: Člověk a jeho svět
datum: 04. 05. 2011
číslo: 21
anotace: Pracovní list pro žáky, kde cvičí pozorné čtení, připomínají si rozdílnost pohádky a pověsti, opakují místopisné znalosti.
dokument ve formátu:    pdf    doc

 

téma: Jezdec
oblast: Člověk a jeho svět
datum: 17. 05. 2011
číslo: 22
anotace: Seznámení s pověstí technikou čtení s předvídáním, příprava na turistickou vycházku po významných místech v okolí Liberce.
dokument ve formátu:    pdf    doc

 

téma: Život pro planetu Zemi
oblast: Člověk a jeho svět
datum: 07. 06. 2011
číslo: 23
anotace: Činnost hnutí Brontosaurus - prohlídka www.stránek, četba básně a článku o ekologii, pracovní list pro dvojice.
dokument ve formátu:    pdf    doc

 

téma: Život pro planetu Zemi
oblast: Člověk a jeho svět
datum: 15. 06. 2011
číslo: 24
anotace: Pracovní list pro žáky, kde se seznamují s odborným textem a plní úkoly z ekologie.
dokument ve formátu:    pdf    doc

 

Kateřina Rožcová

 

téma: Osada Havranů
oblast: Jazyk a jazyková komunikace
datum: 11. 10. 2011
číslo: 18
anotace: Propojili jsme tuto ukázky z knihy Osada Havranů z vlastivědou. Povídali jsme si o tom, jak se žilo v tlupách, co je to výměnný obchod….
dokument ve formátu:    pdf    doc

 

téma: Pověst o Libuši a Přemyslovi
oblast: Člověk a jeho svět
datum: 15. 11. 2011
číslo: 19
anotace: Dětem jse přečetla pověst a poté jsme několika metodami z dramatické výchovy tuto pověst zahráli.
dokument ve formátu:    pdf    doc

 

téma: O Anežce České
oblast: Člověk a jeho svět
datum: 06. 12. 2011
číslo: 20
anotace: Vybrala jsem ukázku z čítanky. O svaté Anežce se učíme ve vlastivědě, líbila se mi tato ukázka, je v ní hodně přirovnání a je psaná jako pohádka.
dokument ve formátu:    pdf    doc

 

téma: Slavík opozdilec
oblast: Jazyk a jazyková komunikace
datum: 03. 01. 2012
číslo: 21
anotace: Rozbor básně, pocity, rýmy, svůj jídelníček v týmech.
dokument ve formátu:    pdf    doc

 

téma: I zima má své poslání
oblast: Jazyk a jazyková komunikace
datum: 02. 02. 2012
číslo: 22
anotace: Co to znamená poslání, jak nám bylo při četbě článku. Dramatizace zimy a její probouzení
dokument ve formátu:    pdf    doc

 

téma: Čarodějnice
oblast: Člověk a jeho svět
datum: 21. 02. 2012
číslo: 23
anotace: Povídáme si o čarodějnicích, jaké mohou být, jak chodí oblékané, jaké jsou
dokument ve formátu:    pdf    doc

 

téma: O mostě z vajec, tvarohu
oblast: Jazyk a jazyková komunikace
datum: 08. 03. 2012
číslo: 24
anotace: Povídáme si o Karlu IV., čím byl významný, co znamenal pro Čechy
dokument ve formátu:    pdf    doc

 

téma: Jak a proč lidé pojmenovávají rostliny
oblast: Jazyk a jazyková komunikace
datum: 15. 03. 2012
číslo: 25
anotace: Povídali jsme si o rostlinách, jaké mají účinky pro lidi a co mohou léčit
dokument ve formátu:    p df    doc

 

téma: O dvanácti měsíčkách
oblast: Jazyk a jazyková komunikace
datum: 27. 03. 2012
číslo: 26
anotace: Tato ukázka je parodie na pohádku. Povídali jsme si o tom, co který měsíc znamená a co mohl vystudovat
dokument ve formátu:    pdf    doc

 
téma: Co se stalo ve 4. A
oblast: Jazyk a jazyková komunikace
datum: 12. 04. 2012
číslo: 27
anotace: Četli jsme příběh o tom, že se ve třídě cosi ztratilo, někdo byl obviněn. Povídali jsme si o krádežích, prožili jsme si na vlastní kůži křivdu z obvinění
dokument ve formátu:    pdf    d  oc
 
téma: Poznáváme pohádky
oblast: Jazyk a jazyková komunikace
datum: 24. 04. 2012
číslo: 28
anotace: Hodina byla zaměřená na autory pohádek. Poté jsem měla připravené ukázky a děti měly za úkol poznat, o kterou pohádku se jedná
dokument ve formátu:    p df    doc
 
téma: O Budulínkovi
oblast: Jazyk a jazyková komunikace
datum: 31. 05. 2012
číslo: 29
anotace: Tato ukázka byla parodií na klasickou pohádku o Budulínkovi. Řekli jsme si, co je parodie. Poté jsme pohádku zahráli
dokument ve formátu:    pdf    doc
 

 

Mgr. Hana Štrynclová

 

téma: O založení Prahy
oblast: Člověk a jeho svět
datum: 27. 09. 2012
číslo: 30
anotace: Povídání o Praze, vyhledávání památek, práce s textem ...
dokument ve formátu:    pdf    doc

 

téma: O Anežce České II.
oblast: Člověk a jeho svět
datum: 27. 09. 2012
číslo: 31
anotace: Orientace v textu - příběh o Anežce České.
dokument ve formátu:    pdf    doc

 

téma: Hledání pokladu - Flintův kompas
oblast: Člověk a jeho svět
datum: 29. 11. 2012
číslo: 32
anotace: Povídání o pokladech, určování světových stran, práce s buzolou, nákres jednoduchého plánku …
dokument ve formátu:    pdf    doc

 

téma: Théseus a Mínótauros
oblast: Člověk a jeho svět
datum: 4. 12. 2012
číslo: 33
anotace: Nákres jednoduché mapy a labyrintu…
dokument ve formátu:    pdf    doc

 

 

téma: O nemocném králi
oblast: Člověk a jeho svět
datum: 12. 12. 2012
číslo: 34
anotace: Povídání o národnostních menšinách …
dokument ve formátu:    pdf    doc

 

téma: Rýma
oblast: Člověk a jeho svět
datum: 17. 12. 2012
číslo: 35
anotace: Jak to vypadá, když marodíš...Zásady zdravého životního stylu …
dokument ve formátu:    pdf    doc

 

téma: Pohádka o narození Jezulátka
oblast: Člověk a jeho svět
datum: 19. 12. 2012
číslo: 36
anotace: Povídání o narození Ježíška …
dokument ve formátu:    pdf    doc